Комисија за најмлад научник

Комисијата за Најмлад научник е формирана во функција на реализација на проектот на претседателот д-р Ѓорге Иванов „Најмлад научник“, кој има за цел да ја поддржи науката, научните установи и младиот научен кадар, како и да ги стимулира вложувањата во научниот развој на младите чии сериозни научни достигнувања нема да останат незабележани.Преку овој проект се воспоставува традиција секоја година да се избира  најдобриот млад научник, и на тој начин да се поттикува  младата научна и истражувачка мисла во Република Македонија.

 

Имено, проектот „Најмлад научник“ предвидува избор на кандидат, на возраст до 30 години, кој се занимава со научни истражувања и кој  во досегашната научна работа има постигнато одреден научен резултат, и кој ќе го понесе епитетот Најмлад научник.

 

Комисијата за Најмлад научник за прв пат е формирана во 2010 година и е составена од претседател и 14 члена кои потекнуваат од следните институции:

 

·         Македонска академија за науки и уметности (МАНУ)

·         Министерство за образование и наука

·         Јавни и приватни универзитети во Република Македонија

·         Државен завод за заштита на индустриската сопственост 

·         Кабинет на Претседателот на Република Македонија 

·         Претставник од стопанството 

 

На избраниот Најмлад научник за тековната година, претседателот на Република Македонија му доделува посебно Признание и парична награда во износ од 60.000 денари.Комисијата досега има предложено до Претседателот Иванов два кандидата,  кој станаа носители на признанието  „Најмлад научник" за 2010 и 2011 година.

 

 

Линк до проектот Најмлад Научник